KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Giriş

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, www.bubiteklif.com isimli Web Sitesi aracılığıyla hizmet sunulması ve/veya hizmet talebinde bulunulmasına yönelik hüküm ve koşulları, Web Sitesi’nin kullanımına dair kuralları ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Hizmet Alan ve/veya Hizmet Veren Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla hizmet sağlamak veya hizmet talep etmek amacıyla üyelik yaparak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafı haline gelmekle, Sözleşme’yi eksiksiz olarak okuyup anladığını ve Sözleşme hükümlerinin tamamıyla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. 

Madde 2 – Taraflar

2.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, bir tarafta “Konacık Mah. Balcılar Sok. C Apt. No:2 C/2 Bodrum/MUĞLA” adresinde faaliyet gösteren Bubi Teklif Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş(“Şirket”) ile diğer tarafta Web Sitesi aracılığıyla hizmet sunmak veya hizmet talep etmek amacıyla, kendisine ait gerekli bilgileri sağlayarak Web Sitesi’ne üyelik kaydı gerçekleştiren Kullanıcı arasında kurularak yürürlüğe girmiştir.

Madde 3 – Tanımlar

3.1. “Şirket”, Bubi Teklif Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’yi ifade eder.

3.2. “Web Sitesi”, bubiteklif.com isimli Web Sitesi’ni ve IOS veya Android işletim sistemi tabanlı mobil uygulamaları ifade eder.

3.3. “Kullanıcı”, e-posta adresi ile Web Sitesi’ne üyelik kaydı gerçekleştirerek kendisine şifre belirleyen ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafı haline gelen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3.4. “Kullanıcı Sözleşmesi”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade eder.

3.5. “Hizmet Alan”, Web Sitesi aracılığıyla Hizmet Veren gerçek veya tüzel kişiler tarafından sunulan hizmetleri satın almak için Web Sitesi’ne üye olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafı haline gelen ve Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı ifade eder.

3.6. “Hizmet Veren”, hizmet sağlamak üzere Web Sitesi’ne üye olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafı haline gelen ve Profil oluşturan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı ifade eder. Hizmet Veren’in tüzel kişi olması halinde işbu tanım, Hizmet Veren adına faaliyet yürüten ve Hizmet Veren’e bağlı veya Hizmet veren bünyesinde çalışan kişileri de kapsar.

3.7. “Profil”, Hizmet Veren’in sunabileceği hizmetleri tanımlamak ve Hizmet Alan tarafından gerçekleştirilen Hizmet Talebi’ne yönelik Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili ifade eder.

3.8. “Hizmet Talebi”, Hizmet Alan tarafından, ihtiyaç duyduğu hizmet için bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinden gönderilen talebi ifade eder.

3.9. “Teklif”, Hizmet Alan tarafından gönderilen Hizmet Talebi’ne karşılık Hizmet Veren tarafından gönderilen ve talep edilen hizmeti belirli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini ifade eder.

3.10. “Teklif Verme Bedeli”, Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a Teklif iletme hakkını kazanabilmesi için Şirket’e ödeyeceği meblağı ifade eder.

3.11. “Anlaşmaya Varılmış Hizmet”, Hizmet Veren tarafından Web Sitesi üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından yine Web Sitesi üzerinden kabul edildiği hizmeti ifade eder.

3.12. “Yönetmelik”, 26 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

Madde 4 – Sözleşme’nin Konusu

4.1. Şirket, Hizmet Alan konumunda bulunan Kullanıcılar’ın çeşitli konulardaki hizmet ihtiyaçlarının, Hizmet Veren konumunda bulunan Kullanıcılar tarafından detayları işbu Sözleşme ve/veya Web Sitesi’nde belirtilen şekilde karşılayabilecekleri bir platform sunmakta olup; işbu Kullanıcı Sözleşmesi, Web Sitesi aracılığıyla hizmet sunulması ve/veya Hizmet Talebi’nde bulunulmasına yönelik şart ve koşulları, Web Sitesi’nin kullanımına dair kuralları ve Şirket ile Kullanıcı’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Web Sitesi’nde sitenin kullanımına veya hizmetlere ilişkin olarak yer verilen her türlü duyuru ve kural işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 5 – Genel Hükümler

5.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Kullanıcı, Web Sitesi’ne üyelik kaydı gerçekleştirirken Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru, güncel ve eksiksiz şekilde sağlamakla yükümlüdür. Şirket, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Şirket’in, diğer Kullanıcı’ların veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara ilişkin sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Web Sitesi’ne sağlamış olduğu bilgilerde herhangi bir zamanda herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri Web Sitesi üzerinden derhal güncellemekle yükümlüdür. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Web Sitesi’nden ya da hizmetlerden faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

5.2. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’nin tarafı olmak için gerekli yasal koşulları sağladığını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne herhangi bir işletme adına üyelik yapması halinde, Kullanıcı Web Sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetleri satın almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Böyle bir durumda Kullanıcı sıfatı ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

5.3. Kullanıcı şifresinin belirlenmesi ve korunması Kullanıcı sorumluluğunda olup; kullanıcı adı ve şifresi üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımına imkan veren kullanıcı adı ve şifresi de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanımı ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden, kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve bu bilgilerin kaybolması, el değiştirmesi veya Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması gibi nedenlerle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan müstakilen ve münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Şirket, böyle bir durumda ödemek zorunda kalabileceği her türlü adli veya idari para cezası veya tazminat için Kullanıcı’ya rücu etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz şekilde kullanıldığından veya benzeri bir güvenlik ihlalinden haberdar olduğu anda konuyla ilgili olarak “destek@bubiteklif.com” adresine e-posta göndermek suretiyle Şirket’i derhal bilgilendirecektir.

5.4. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğu üyeliğe ilişkin kullanıcı adını, şifresini ve kullanım haklarını bir başkasına devredemez.

5.5. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinde gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere veya Web Sitesi’nde yer verilen kurallara, yasal mevzuata, ahlaka ve adaba, dürüstlük kurallarına uygun hareket etmeyi ve herhangi bir şekilde Web Sitesi’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlar ile üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiiller sergilememeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde meydana gelebilecek zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

5.6. Web Sitesi’nde Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, tavsiye, düşünce ve açıklama gibi içerikler ilgili Kullanıcı’ya aittir ve söz konusu içerikten ilgili yasal mevzuat gereği hukuki ve cezai olarak bizzat ilgili Kullanıcı sorumludur. Bu içeriklerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmayıp; Şirket’in söz konusu içerikleri yayınlamış olması Kullanıcı’nın anılan sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu doğrultuda Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir, tavsiye, düşünce ve açıklama gibi içerikler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.7. Kullanıcı suç teşkil edecek ve/veya yasal mevzuatın ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi içeren, taciz edici veya tacizi savunan, illegal ve/veya terörist faaliyetleri öven veya teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ırkçı, pornografik ya da ahlaka aykırı, müstehcen, cinsel taciz oluşturan, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, rahatsız edici, lekeleyici veya iftiracı, haksız rekabet oluşturan, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ya da benzeri niteliklere sahip hiçbir içeriği Web Sitesi’nde paylaşamaz. Şirket, Web Sitesi’nde Kullanıcı tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama hakkına sahip olmakla birlikte, anılan türdeki içeriklerden doğan her türlü sorumluluk müstakilen ve münhasıran ilgili Kullanıcı’ya aittir.

5.8. Kullanıcı’lar gerek birbiriyle gerekse Şirket çalışanları ile iletişim kurarken; bir önceki maddede belirtilen nitelikte davranışlar sergileyemezler. Aksi bir durum, ilgili Kullanıcı açısından Sözleşme’nin feshedilmesini, Kullanıcı haklarının sona erdirilmesini ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

5.9. Web Sitesini’nin yazılım ve tasarımından kaynaklanan her türlü fikri mülkiyet hakkı Şirket’e ait olup; bu haklar ilgili kanunların koruması altındadır. Kullanıcı’lar bunları izinsiz şekilde kullanamaz, kopyalayamaz, dağıtamaz ve benzeri eylemler gerçekleştiremez. İlaveten Kullanıcılar’ın, Web Sitesi’nin güvenliğini tehdit edebilecek veya diğer Kullanıcı’ların Web Sitesi’nden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması; Web Sitesi’nde yer alan bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu tür eylemleri gerçekleştirmeye yönelik denemeler yapması; Web Sitesi’nin güvenliğini tehdit edecek ve/veya Şirket ya da diğer Kullanıcı’lara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Web Sitesi’nin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması ya da kullanmaya çalışılması, tersine mühendislik yapması, siber saldırılar düzenlemesi ya da Şirket sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

5.10. Kullanıcı, diğer Kullanıcı’ların verilerine izinsiz olarak erişmemeyi veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ilgili Kullanıcı’ya ait olacaktır.

5.11. Şirket, Web Sitesi’nin işletiminden, Kullanıcı’lara ait verilere yetkisiz kişilerce erişim sağlanmasından veya Kullanıcı verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

5.12. Web Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü niyetli yazılımlardan korunması adına Şirket tarafından makul güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Ancak Şirket, Web Sitesi’ne herhangi bir siber saldırı(virüs, izinsiz erişim vb.) gerçekleşmeyeceğini veya Web Sitesi’nden indirilen herhangi bir dosyanın virüs veya benzeri kötü niyetli bir yazılım taşımayacağını garanti etmez. Güvenliğin tam olarak sağlanabilmesi için Kullanıcı’nın da gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerekmektedir. Bu doğrultuda Kullanıcı’ya ait yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hatalar nedeniyle yahut Kullanıcı’ya ait bilgisayar ağına veya bu ağda mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek siber saldırılar sonucu Kullanıcı verilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.13. Web Sitesi ve Web Sitesi üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesi büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayanmakta olduğundan söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup; Şirket, Web Sitesi’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi üzerinden herhangi bir içerik veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını garanti etmemektedir.

5.14. Kullanıcı, Web Sitesi’nde yapılabilecek iyileştirme çalışmaları veya diğer değişikliklerin uygulanması nedeniyle Web Sitesi’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini bildiğini ve bu duruma herhangi bir itirazının olmadığını kabul ve beyan eder.

5.15. Kullanıcı, Web Sitesi’ne üye olurken Şirket tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla Şirket’e ya da Web Sitesi’ne ilişkin kampanya, promosyon, yeni hizmet, güncel gelişme veya yeni proje gibi hususlardan haberdar olup olmamaya ilişkin tercihini belirler. Kullanıcı her zaman ve ücretsiz olarak “destek@bubiteklif.com” adresine yazılı bildirimde bulunarak veya Web Sitesi’nde yer alan bildirim tercihlerini güncelleyerek kendisine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir.

5.16. Şirket, Web Sitesi üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verebilecek olup; söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar, hizmetler veya ürünler ya da bunların içeriğinden sorumlu değildir.

5.17. Gerek Hizmet Alan gerekse Hizmet Veren; hizmetin verilmesinden önce, hizmet verilmesi sırasında veya hizmetin verilmesinin ardından gerçekleştirmiş oldukları ve suç niteliği taşıyan herhangi bir eylemlerinden dolayı kendileri hakkında bir soruşturma ve/veya kovuşturma başlatılması halinde Şirket’in, elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacağını bildiklerini kabul ve beyan ederler.

5.18. Hizmet Talebi’nde bulunulması ve Teklif verilmesi süreçlerinde; hizmete yönelik Teklif oluşturulabilmesi ve söz konusu hizmetin sağlanabilmesi amaçlarıyla yalnızca Hizmet Alan’ın ihtiyaç duyduğu hizmete ait bilgiler Hizmet Veren’ler ile paylaşılmaktadır. Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında Anlaşmaya Varılmış Hizmet’in söz konusu olması halinde ise Hizmet Alan’a ait ad-soyad, iletişim numarası, adres bilgisi gibi birtakım bilgiler Hizmet Veren ile; Hizmet Veren’e ait ad-soyad, ticaret unvanı, iletişim numarası, adres bilgisi gibi birtakım bilgiler Hizmet Alan ile paylaşılacaktır. Söz konusu bilgilerin paylaşılması veya söz konusu bilgilerin özellikle Hizmet Veren’ler tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmaksızın reklam, pazarlama veya başka herhangi bir amaç için kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması gibi nedenlerle Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında yaşanabilecek sorunlardan veya meydana gelebilecek zararlardan Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 6 – Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Şirket, Hizmet Alan veya Hizmet Veren tarafından oluşturulan hizmet veya Hizmet Talebi bilgilerinin, Hizmet Alan veya Hizmet Veren tarafından kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Şirket, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı olmayıp; Yönetmelik’in 6/4. maddesine göre aracı hizmet sağlayıcı konumundadır. Bu doğrultuda Şirket, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

6.2. Şirket, Kullanıcı’nın yanıltıcı ve aldatıcı içerik yayınlandığının tespit edilmesi ve/veya şikayet yahut yasal başvuru üzerine Web Sitesi’nde yayınlanan ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya ilgili Kullanıcı’nın hesabını dondurma, kısıtlama veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar. Şirket’in ayrıca bu nedenle uğrayabileceği zararların tazminini ilgili Kullanıcı’dan talep etme hakkı saklıdır.

6.3. Şirket, gerekli gördüğü takdirde ve dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, Kullanıcı’lardan bazılarının ve/veya belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcı’ların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebileceği gibi, herhangi bir bildirimde bulunmadan Kullanıcı’lardan bazılarına ait hesapları dondurabilir, kısıtlayabilir ya da tamamen iptal edebilir. Hesabı dondurulan, kısıtlanan veya tamamen iptal edilen Kullanıcı yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde, ilgili dondurma, kısıtlama veya iptal işleminin sebebi Şirket tarafından yazılı olarak kendisine bildirilir.

6.4. Şirket, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabileceği gibi tamamen de durdurabilir. Web Sitesi’ne üyelik ücretsiz olduğundan, sistemin askıya alınması veya tamamen durdurulması gibi nedenlerle Kullanıcı’lar Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. Madde 10.2. hükümleri saklıdır.

6.5. Şirket ve/veya işbirliği içerisinde olduğu ödeme kuruluşu, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcı’ların kredi kartı veya banka kartı ile online ödeme yapma imkanını geçici olarak askıya alabileceği gibi tamamen de durdurabilir. Böyle bir durumda Şirket’in Kullanıcı’lara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.6. Şirket, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Şirket, Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın söz konusu veriler aracılığıyla demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir, bu raporları kullanabilir veya bu raporları dilediği kişilerle bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak paylaşabilir. Bu tür işlemler Şirket’in gizlilik politikası hükümlerine aykırı nitelikte sayılmaz.

6.7. Kullanıcılar arasında kendilerine ait fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması halinde Şirket, kendisine sunulmuş olan kesinleşmiş ve icra edilebilir nitelikteki bir mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür.

6.8. Şirket, teklif verme işlemini Hizmet Veren’ler için belirli bir bedel karşılığında sunuyor olmakla birlikte; Web Sitesi üzerinden yürütmekte olduğu diğer faaliyetlerin de bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma veya bedel değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

6.9. Şirket, dilerse Kullanıcı’nın e-posta adresini, cep telefon numarasını veya diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta gönderimi veya başkaca teknik araçlar kullanabilir.

6.10. Kullanıcı tarafından Hizmet Veren için yorum/değerlendirme yapılabilir. Bu yorumlar/değerlendirmeler, Şirket tarafından yapılacak gerekli kontroller sonrasında uygun görülmesinin ardından anonim olarak ve tüm Kullanıcı’ların görebileceği şekilde Web Sitesi’nde yayınlanır. Şirket’in söz konusu yorumları düzeltme veya yayınlamama yetkisi saklıdır.

6.11. Şirket, işbu Sözleşme’yi Kullanıcı’lar aleyhine olmamak kaydıyla ve herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Bu şekilde bir değişiklik yahut güncelleme olması halinde Şirket, güncel Sözleşme’yi yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak ve gerek görmesi halinde elektronik posta yolu ile Kullanıcı’lara bildirilecektir. Güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Kullanıcı’lar açısından Web Sitesi’nin veya hizmetlerin kullanımı yayın tarihinden itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

6.12. Şirket, Yönetmelik’in 11/2. maddesine göre sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifler, yorum veya değerlendirmeler gibi elektronik kayıtları, işlem tarihinden itibaren en az üç yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

Madde 7 – Hizmet Veren’in Hak ve Yükümlülükleri

7.1. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olması ve ayırt etme gücüne sahip olması koşullarıyla Web Sitesi üzerinden Profil oluşturmak suretiyle Hizmet Veren sıfatını kazanabilir. Profil bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Profil oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Hizmet Veren’in Profil’de yer alan hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu ispat edici nitelikte ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da bilgi girişi yapılmalıdır.

7.2. Yönetmelik’in 5/4. maddesine göre, hizmet sağlayıcı konumunda bulunan Hizmet Veren, aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak ve Şirket’e bildirmek zorundadır:

7.2.1. Tacir veya esnaf ise; (i) ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri, (ii)Tebligata elverişli KEP adresi, (iii) esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası, (iv) merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Şirket’te bulunduğuna ilişkin bilgi.

7.2.2. Tacir veya esnaf değil ise: (i) adı ve soyadı. (ii) ikametgâhının bulunduğu il. (iii) merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Şirket’te bulunduğuna ilişkin bilgi.

7.3. Hizmet Veren, Web Sitesi üzerinden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne karşılık yine Web Sitesi üzerinden bir Teklif göndererek, ilgili hizmeti belirli bir meblağ karşılığında sağlamayı teklif edebilir. Teklif’in Hizmet Talebi’ni göndermiş olan Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi, başka bir anlatımla Anlaşmaya Varılmış Hizmet’in söz konusu olması halinde; Hizmet Alan ve Hizmet Veren, Hizmet Talebi’nde detayları belirtilen hizmetin Teklif’te yer alan meblağ üzerinden sağlanması konusunda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapmış olurlar. Şu kadar ki; Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması halinde Teklif’te sunulan meblağ değişebilecek olmakla birlikte bunun için yeni Teklif tutarının Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında karşılıklı anlaşmaya varılarak güncellenmesi gerekecektir.

7.4. Teklif, Hizmet Talebi yayında olduğu süre boyunca geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Bununla birlikte, Hizmet Veren, “destek@bubiteklif.com” adresine e-posta göndermek suretiyle Teklif’in iptal edilmesi talebinde bulunabilir. Teklif’in iptal edilmesi durumunda teklif verme işlemi için ödenmiş olan bedel Hizmet Veren’e iade edilmez.

7.5. Web Sitesi’nde ilan edilen hizmetlerle ile ilgili olarak, potansiyel Hizmet Alıcı’ları aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve/veya suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu nitelikte duyurular yapamaz. Sayılanlara aykırı içerik yayınlanmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e ait olacaktır.

7.6. Hizmet sonucunda Hizmet Alan’a ibraz edilmesi gereken fiş, fatura, gider pusulası, makbuz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yasal mevzuat kapsamında aranan her türlü belgenin, hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletilmesi yükümlülüğü Hizmet Veren’e aittir. Söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.7. Hizmet Alan tarafından verilecek hizmete ilişkin olarak yasal mevzuat kapsamında alınması gereken her türlü izin, onay, belge, ruhsat vb.’nin alınması yükümlülüğü yalnızca Hizmet Veren’e ait olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesin nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk ile Şirket’in ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü müstakilen ve münhasıran Hizmet Veren’e ait olacaktır.

7.8. Hizmet Veren, Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak herhangi bir şekilde Hizmet Alan’a ulaşarak Web Sitesi haricindeki bir kanaldan, Şirket’in bilgisi olmaksızın ve Şirket’i aradan çıkararak hizmet sağlanması konusunda herhangi bir anlaşmaya varmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durumun Şirket tarafından tespit edilmesi, ilgili Kullanıcı’lar açısından Sözleşme’nin feshedilmesi ve Kullanıcı haklarının sona erdirilmesine neden olacaktır.

Madde 8 – Hizmet Alan’ın Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olması ve ayırt etme gücüne sahip olması koşullarıyla Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi oluşturarak Hizmet Alan sıfatını kazanabilir.

8.2. Hizmet Alan tarafından geçerli bir Hizmet Talebi oluşturulabilmesi için, ihtiyaç duyulan hizmete ilişkin olarak; talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa veya teslim yeri ve işin süresi gibi gerekli bilgilerin eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve Hizmet Talebi içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

8.3. Hizmet Alan, oluşturduğu Hizmet Talebi’nde yer verdiği bilgilerin eksik veya hatalı olması ve bu durumun hizmetin kapsam, nitelik ve ücretini etkileyecek olması durumunda, Anlaşmaya Varılmış Hizmet olsa da Hizmet Veren tarafından kendisinden ilave ücret talep edilebileceğini veya Hizmet Veren’in söz konusu hizmeti ifa etmekten imtina edebileceğini ve anlaşmanın bozulabileceğini bildiğini ve bu duruma herhangi bir itirazının olmadığını kabul ve beyan eder.

8.4. Hizmet Talebi, Şirket denetiminden geçmesinin ardından Şirket tarafından uygun görülmesi halinde Web Sitesi’nde yayınlanır. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin sorumluluk her şekilde Hizmet Alan’a aittir.

8.5. Hizmet Alan, oluşturduğu Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Şirket tarafından kendisine e-posta gönderilmesi veya başkaca yollarla bildirimde bulunulmasını kabul eder.

8.6. Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnızca bir Teklif’i kabul edebilir. Hizmet Veren, Teklif’lerden birisini kabul etmekle birlikte, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma içine girdiğini ve ilgili hizmet ifa edildiği takdirde Teklif’te belirtilen tutarı Hizmet Veren’e ödeyeceğini kabul eder.

8.7. Hizmet Alan, Hizmet Talebi oluştururken ihtiyaç duyduğu hizmetin süresini belirlediğini ve Hizmet Veren’i hizmetin ifa edileceği yerde belirlenen bu süreden daha fazla tutamayacağını, Hizmet Veren’den Hizmet Talebi’ne dahil olmayan taleplerde bulunamayacağını beyan ve taahhüt eder.

8.8. Hizmet Alan, ihtiyaç duyduğu bazı hizmetlerin doğru ve eksiksiz şekilde ifa edilebilmesi için; Hizmet Veren veya personeli tarafından hizmetin görüleceği yere önceden keşif amaçlı giriş yapılmasına, ölçü alınmasına veya hizmetin görüleceği yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu iznin bir başkası tarafından verilmesi gerekiyor ise bu iznin verilmesini sağlayacağını kabul eder.

8.9. Hizmet Alan, ihtiyaç duyduğu hizmetin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi için gereken ortamı sağlayacağını ve hizmetin ifa edilebilmesi için gerekli araçların Hizmet Alan tarafından temin edilmesinin kararlaştırılmış olduğu hallerde bu malzemeleri Hizmet Veren’e temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10. Hizmet Alan, ihtiyaç duyduğu hizmetin ifa edileceği yer neresi olursa olsun, iş sağlığı ve güvenliğine dair gerekli önlemleri alacaktır.

8.11. Hizmet Alan, kendisine sağlanacak hizmet için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince sigorta primi ödemesi yapılması ve/veya ilgili yasal mevzuat uyarınca doğabilecek çeşitli bildirim yükümlülüklerinin müstakilen ve münhasıran kendisine ait olduğunu, bu konuyla ilgili olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini, anılan yükümlülüklerin yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in herhangi bir şekilde hukuki, cezai veya idari bir yaptırıma maruz kalması halinde, ilgili tutarların ilk talepte ödenmek üzere kendisine rücu edilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

8.12. Hizmet Alan, ihtiyaç duyduğu hizmetin ifa edileceği yerde bulunan eşyaların güvenliğinin sağlanmasının ve anahtar, giriş kartı vb. araçların Hizmet Veren’e temin ve teslim edilmesinin ve bunların geri alınmasının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.13. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya yetkili mercilerden izin alınması gerekebileceği gibi bazı hizmetler yalnızca belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir nitelikte olabilecektir. Bu tür hizmetler için Hizmet Alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve/veya yalnızca öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

8.14. Hizmet Alan, Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak herhangi bir şekilde Hizmet Veren’e ulaşarak Web Sitesi haricindeki bir kanaldan, Şirket’in bilgisi olmaksızın ve Şirket’i aradan çıkararak hizmet sağlanması konusunda herhangi bir anlaşmaya varmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durumun Şirket tarafından tespit edilmesi, ilgili Kullanıcı’lar açısından Sözleşme’nin feshedilmesi ve Kullanıcı haklarının sona erdirilmesine neden olacaktır.

Madde 9 – Verilecek Hizmete İlişkin Sorumluluk, Şirket Tarafından Garanti Verilmemesi ve Kurulacak İlişkinin Bağımsızlığı

9.1. Şirket’in Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında yürütülen teklif, kabul, anlaşmaya varılması ve ödeme aşamalarına ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup; Hizmet Alan ile Hizmet Veren’in anlaşmaya varması halinde aralarında kurulacak sözleşmede Şirket’in herhangi bir tarafı sıfatı söz konusu olmayacaktır. Şirket, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum sağlanacağını veya Hizmet Alan’ın bulunduğu bölgede yine Hizmet Alan’ın yapılmasını istediği işi istediği zamanda ve/veya yerde yapmaya yetkin bir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez.

9.2. Hizmet Veren veya hizmetleri, Hizmet Veren’in çalışma performansı, Hizmet veren tarafından verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesi, Şirket tarafından onaylanmış veya tavsiye edilmiş değildir. Şirket, Hizmet Alan Kullanıcı puanlamaları ve yorumları gibi veriler üzerinden birtakım algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler için bir sıralama ya da derecelendirme yaparak diğerlerine kıyasla daha çok beğenilmiş veya memnun kalınmış olan Hizmet Veren’leri ön plana çıkarabilecektir. Ancak bu durum, Şirket’in söz konusu Hizmet Veren’leri onaylaması ve bu kişiler tarafından verilen hizmetlerin garanti edilmesi anlamını taşımamaktadır.

9.3. Şirket, Hizmet Veren’lerin güvenilirliği, yetkinliği, ilgili hizmetin zamanında ve hatasız olarak verilmesi, hizmet sonucunda sağlanacak faydanın yeterliliği veya hizmetin güvenilirliği gibi hususlara ilişkin olarak hiçbir garanti vermemekte veya taahhütte bulunmamaktadır.

9.4. Hizmet Alan tarafından Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Veren’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk tamamıyla Hizmet Veren’e ait olup; Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında kurulacak ilişkiden sorumlu değildir ve bu nedenle Hizmet Veren’in, sağlayacağı hizmet sırasında ve/veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan ve/veya üçüncü kişilere verebileceği zararlarla yahut tam tersi Hizmet Alan’ın herhangi bir zamanda Hizmet Veren’e ve/veya üçüncü kişilere verebileceği zararlarla ilgili olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu tür zararlara ilişkin, talep, dava ve yasal takiplerin Şirket’e yöneltilmesi halinde Şirket, ödemek durumunda kalabileceği her türlü meblağ ile idari para cezaları, yargılama giderleri ve vekalet ücretleri için; zarar verenin Hizmet Veren olması halinde Hizmet Veren’e rücu etme ve ilgili tutarları varsa Hizmet Veren’in Şirket nezdinde bulunan hak veya alacaklarından mahsup etme hakkına, zarar verenin Hizmet Alan olması halinde Hizmet Alan’a rücu etme hakkına sahiptir.

9.5. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, aralarında herhangi bir anlaşmazlık yaşanması durumunda, bu anlaşmazlığı doğrudan kendi aralarında görüşerek çözmeleri gerektiğini bildiklerini kabul ve beyan ederler.

9.6. Hizmet Veren’in Profil’de yer vermiş olduğu bilgi veya beyanların doğruluğu bizzat ve yalnızca Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmekte olup; konuyla ilgili olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.7. Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında kurulacak sözleşmelerden ve bu sözleşmeler kapsamında ifa edilecek hizmetlerden kaynaklanacak olan her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğrudan ve yalnızca Hizmet Alan ve Hizmet Veren sorumlu olacaktır. Şirket’in bu konuyla ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.8. Şirket ile Hizmet Veren arasında hiçbir şekilde (i) tam veya yarı zamanlı istihdam, (ii) acentelik, (iii) yüklenicilik (iv)danışmanlık (v) ortak girişim vb. herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

9.9. Şirket, Web Sitesi’nde yayınlanan hizmetler ve ürünlerden dolayı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

9.10. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca, mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında aracı hizmet sağlayıcı olarak hizmet veren Şirket, gerçekleştirmiş olduğu söz konusu işlemlere ilişkin olarak; aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini BTRANS sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, bu konuda bilgilendirildiklerini, herhangi bir itirazlarının olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 10 – Teklif Verme Bedeli, Ödemeler ve İade

10.1. Hizmet Veren, Web Sitesi üzerinden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne karşılık yine Web Sitesi üzerinden bir Teklif göndererek, ilgili hizmeti belirli bir meblağ karşılığında sağlamayı teklif edebilir. Şirket, teklif verme işlemini Hizmet Veren’ler için belirli bir bedel karşılığında sunmakta olup; söz konusu Teklif Verme Bedeli, verilecek her bir Teklif için belirli bir tutar şeklinde veya verilecek her bir Teklif için Teklif bedeli üzerinden belirli bir oran dahilinde ya da farklı bir şekilde belirlenebilmektedir. Şu kadar ki Hizmet Veren, Teklif gönderebilmek için Şirket tarafından alt sınırı belirlenmiş olan tutarda toplu bir ödeme yapmakla yükümlü olup; söz konusu ödemenin yapılmasının ardından Şirket tarafından elektronik ortamda oluşturulacak olan e-fatura, Hizmet Veren’e e-posta yoluyla PDF formatında gönderilecektir. Her bir Teklif için, Hizmet Veren’in mevcut bakiyesinden Teklif Verme Bedeli mahsup edilecektir. Mevcut bakiyenin yetersiz olması durumunda, Hizmet Veren tarafından yeni bir toplu ödeme yapılmadan Teklif verilmesi mümkün olmayacaktır.

10.2. Hizmet Veren’in herhangi bir nedenle üyeliğinin sonlandırılması veya Kullanıcı sıfatını yitirmesi ya da taraf olduğu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde; varsa daha önceden Şirket’e ödemiş olduğu ancak kullanmadığı bakiye tutarlar, Hizmet Veren tarafından 1(bir) yıl içerisinde talep edilmesi halinde Şirket tarafından Hizmet Veren’e iade edilecektir. Şu kadar ki; söz konusu iadenin gerçekleşebilmesi için gerekli mali evrak duruma göre Hizmet Veren veya Şirket tarafından düzenlenecektir. Üyeliği devam etmekte olan Hizmet Veren’in, kullanmadığı bakiye tutarların iadesini talep edebilmesi içinse; yine gerekli mali evrakın duruma göre Hizmet Veren veya Şirket tarafından düzenlenmesi ve Teklif gönderebilmek için yapmış olduğu toplu ödemenin üzerinden 2(iki) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir. Gerekli mali evrakın düzenlenmemesi veya belirtilen sürelerin geçmesinin ardından Şirket tarafından herhangi bir iade yapılması mümkün olmayacaktır.

10.3. Hizmet Veren tarafından Teklif verilen hizmet için keşif ve/veya ek masraf yapılmış olsa bile; söz konusu Teklif’in kabul edilmemesi, Teklif’in Hizmet Alan tarafından görülmemesi, aynı Hizmet Talebi için başka Hizmet Veren’ler tarafından da Teklif verilmiş olması, Anlaşmaya Varılmış Hizmet’in henüz ifa gerçekleşmeden önce Hizmet Veren tarafından iptal edilmesi, Hizmet Alan’ın oluşturduğu Hizmet Talebi’nde yer verdiği bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle Hizmet Veren’in söz konusu hizmeti ifa etmekten imtina etmesi veya anlaşmanın bozulması, Anlaşmaya Varılmış Hizmet’in herhangi bir nedenle ifa edilememesi gibi durumlarda Hizmet Veren’e Teklif Verme Bedeli’nin iade edilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

10.4. Teklif Verme Bedeli’nin tahsilatı sürecinde ilgili ödeme kuruluşu ile Hizmet Veren arasındaki ilişki Şirket’ten tamamıyla bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi sorumluluğu ilgili ödeme kuruluşuna aittir. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Hizmet Veren’in tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi de ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

10.5. Hizmet Veren, kredi kartı veya banka kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan hiçbir şekilde Şirket sorumlu değildir.

10.6. Hizmet Alan, Anlaşmaya Varılmış Hizmet’in ifa edilmesinin ardından hizmet bedelini, Web Sitesi üzerinden kendisine sunulmuş ve kendisi tarafından da kabul edilmiş olan Teklif’te yer alan tutar ile uyumlu olacak şekilde doğrudan Hizmet Veren’e ödeyecektir. Şirket, hizmet bedelinin tahsil edilmesiyle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

10.7. Hizmet Veren, Anlaşmaya Varılmış Hizmet’i ifa etmesinin ardından hizmet bedelini, Web Sitesi üzerinden Hizmet Alan’a sunmuş olduğu Teklif’te yer alan tutar ile uyumlu olacak şekilde, fiş, fatura, gider pusulası veya makbuz karşılığında doğrudan ve yalnızca Hizmet Alan’dan talep ve tahsil edecektir. Şirket, hizmet bedelinin tahsil edilmesiyle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

10.8. Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin olarak yaşanabilecek anlaşmazlıklara ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 11 – Sözleşme’nin Askıya Alınması veya Feshedilmesi

11.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere veya Web Sitesi’nde yer verilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullandığı sıradaki veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetin verilmesi sırasındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik, bilgi güvenliği gibi konularda risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve/veya ticari haklarına halel getirici nitelikte olması halinde Şirket, Sözleşme’yi askıya alarak Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir ya da Sözleşme’yi feshedebilir. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın Şirket’ten herhangi bir hak veya alacak talebi söz konusu olamaz. Madde 10.2. hükümleri saklıdır.

11.2. Ayrıca Şirket veya Kullanıcı, dilediği zaman işbu Sözleşme’yi sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin sona ermesi anında tarafların birbirinden olan alacak hakları etkilenmez.

Madde 12 – Son Hükümler

12.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Şirket, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerden herhangi birisini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep kavramı; savaş, doğal afet, isyan, grev, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları dahil fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşme’nin akdedilmesinden sonra meydana gelen ve taraflarca öngörülemeyen ve/veya öngörülmesi mümkün olmayan ve tarafların kontrolü dışında oluşan, makul tedbirlerle önlenemeyecek durum ve olaylar olarak yorumlanacaktır.

12.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması, uygulanamaz hale gelmesi veya herhangi bir şekilde ortadan kalkması gibi durumlar, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

12.3. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir.

12.4. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafı barışçıl yöntemlerle öncelikle kendi aralarında çözmek adına gerekli gayreti göstereceklerdir. Bunun mümkün olmaması halinde söz konusu ihtilafların çözümünde Bodrum Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12.5. Toplam 12(oniki) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne üyelik kaydı gerçekleştirmesi anında akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Aradığın hizmeti seç,
ilanını oluştur,
ücretsiz fiyat teklifi al.
İşini garantiye al.

İletişim